لقد لاحظنا أنك تستخدم مستعرضًا غير معتمد. لذا، قد لا يتم عرض موقع ويب TripAdvisor بشكل صحيح.نحن ندعم المستعرضات التالية:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

”Το Ηρώο των Γιαννιτσών,The Hero of Giannitsa,Giannitsa的英雄,Герой Джанницы“
تعليق حول ‪Black Statue‬

‪Black Statue‬
حاز على تصنيف رقم 2 من 9 أنشطة يمكن ممارستها في ‪Giannitsa‬
المزيد من التفاصيل عن معالم الجذب
تفاصيل معالم الجذب
مدة الزيارة المُوصى بها <ساعة واحدة
تمت كتابة تعليق 10 فبراير 2018

On 20 October 1912, after a tough, long-suffering battle, Giannitsa was released by the Turks and incorporated into the official Greek state. To honor and remembrance of the historical battle, which opened the way for the liberation of Thessaloniki, was built in 1926 the sculpture of Gregory Zevgoli (1886-1950). It was located at the eastern entrance of Giannitsa on the Egnatia Motorway. It is a triadic, pyramidal composition made of brass.At the top of the pyramid is a winged man who writes in the delta of the story about the heroic battle. At the base lies the dead soldier in the arms of the mother of Greece. The flame of their heroic sacrifice burns side by side. The composition is placed on a marble base of 1 meter height.The Black Statue, as the inhabitants of Giannitsa call it because of the black polish, reveals a dramatic tone. The forms, strong, robust and Greek, exude the heroic death of the fighters who are buried at its base.
The Hero is a pure example of the Greek sculpture of the Interwar period. The Greek art, having experienced the long-standing wars, the Asia Minor Disaster, the refugee, wants to restore the sense of harmony, order and measure.

Am 20. Oktober 1912 nach einem harten Kampf befreite tödlich Giannitsa von den Türken und in dem offiziellen griechischen Staat aufgenommen. Zu Ehren und Erinnerung an die historische Schlacht, die den Weg für die Befreiung von Thessaloniki eröffnet, errichtet im Jahr 1926 das Denkmal des Bildhauers Gregor Zevgolis (1886-1950). Es war am östlichen Eingang von Giannitsa an der Egnatia Autobahn gelegen. Es ist eine triadisch-pyramidale Komposition aus Messing.

"PATRIS ZUR ERINNERUNG AN JUNGE GIANNITSA DER LETZTEN ZEITEN 1912-13"
An der Spitze der Pyramide steht ein geflügelter Mann, der im Delta der Geschichte über die heroische Schlacht schreibt. An der Basis liegt der tote Soldat in den Armen der Mutter von Griechenland. Die Flamme ihres heroischen Opfers brennt Seite an Seite. Die Zusammensetzung wird auf eine 1 Meter lange Marmorsockel mit dem Satz:

Die schwarze Statue, wie die Bewohner von Giannitsa wegen der schwarzen Politur nennen, zeigt einen dramatischen Ton. Die Formen, stark, robust und griechisch, strahlen den heroischen Tod der Kämpfer aus, die an ihrer Basis begraben sind.

Der Held ist ein reines Beispiel für die griechische Skulptur der Zwischenkriegszeit. Die griechische Kunst hat erlebten ihre lang anhaltende Kriege und die Kleinasiatischen Katastrophe, die Flüchtlinge, die einen Sinn für Harmonie, Ordnung und Mäßigung wiederherzustellen.
20 октября 1912 года, после тяжелой, многострадальной битвы, Джанница была освобождена турками и включена в официальное греческое государство. В честь и памяти исторической битвы, открывшей путь к освобождению Салоников, была построена в 1926 году скульптура Григория Зевголи (1886-1950). Он был расположен у восточного входа в Джанницу на автомагистрали Egnatia. Это триадная пирамидальная композиция из латуни.

«ПАТРИС В ПАМЯТЬ МОЛОДОЙ ГИНИНИЦЫ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕНИ 1912-13»
На вершине пирамиды находится крылатый человек, который пишет в дельте рассказа о героической битве. В основании лежит мертвый солдат в объятиях матери Греции. Пламя их героической жертвы горит бок о бок. Композицию помещают на мраморную основу длиной 1 метр с фразой:

Черная статуя, как говорят жители Джанницы из-за черного лака, демонстрирует драматический тон. Формы, сильные, крепкие и греческие, источают героическую смерть бойцов, которые похоронены у ее основания.

Герой - это чистый пример греческой скульптуры периода между войнами. Греческое искусство, пережившее много войн, Малая Катастрофа в Азии, беженец, хочет восстановить чувство гармонии, порядка и меры.

1912年10月20日,在经历了一场艰难而长期的战斗之后,Giannitsa被土耳其人释放,并被纳入希腊官方国家。纪念和纪念为解放塞萨洛尼基开辟道路的历史战役,于1926年建立了格雷戈里泽沃利(1886-1950)的雕塑。它位于Egnatia高速公路的Giannitsa东部入口处。这是一个由黄铜制成的三元金字塔组成。

“纪念1912-13最后时期的年轻吉安尼察的帕特里斯”
在金字塔的顶端是一个翼人,他在三角洲写了关于英雄战斗的故事。在基地躺着希腊母亲怀抱的死亡士兵。他们英勇牺牲的火焰并肩燃烧。该组合物放置在1米长的大理石底座上,短语:

作为Giannitsa的居民因为黑色抛光而称之为黑色雕像,显示出戏剧性的色调。强壮,强壮和希腊式的形式散发着被埋葬在其基地的战士的英勇死亡。

英雄是两次世界大战时期希腊雕塑的典范。经历过许多战争的希腊艺术小亚细亚灾难难民想要恢复和谐,秩序和措施的感觉。

El 20 de octubre de 1912 después de una dura batalla mortal Giannitsa liberada de los turcos y se incorporan en el estado griego oficial. En honor y memoria de la batalla histórica que abrió el camino para la liberación de Tesalónica, erigido en 1926 el monumento del escultor Gregorio Zevgolis (1886-1950). Estaba ubicado en la entrada este de Giannitsa en la autopista Egnatia. Es una composición piramidal triádica hecha de latón.

"PATRIS EN MEMORIA DE LA JOVEN GIANNITSA DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS DE 1912-13"
En la parte superior de la pirámide es un hombre alado escribe en la historia de Delta para la batalla heroica. En la base se encuentra el soldado muerto en los brazos de la madre de Grecia. La llama de su sacrificio heroico arde uno al lado del otro. La composición se coloca sobre una base de mármol de 1 metro de largo con la frase:

La Estatua Negra, como lo llaman los habitantes de Giannitsa debido al pulimento negro, revela un tono dramático. Las formas, fuertes, robustas y griegas, exudan la muerte heroica de los luchadores que están enterrados en su base.

El héroe es un ejemplo puro de la escultura griega del período de entreguerras. El arte griego haber experimentado sus guerras de larga duración y la catástrofe de Asia Menor, los refugiados que deseen recuperar el sentido de la armonía, el orden y la moderación.

Le 20 Octobre 1912 après un libéré des Turcs Giannitsa rude bataille mortelle et incorporée dans l'État grec officiel. En l'honneur et à la mémoire de la bataille historique qui a ouvert la voie à la libération de Thessalonique, érigée en 1926, le monument par le sculpteur Gregory Zevgolis (1886-1950). Il était situé à l'entrée est de Giannitsa sur l'autoroute Egnatia. C'est une composition pyramidale triadique en laiton.

"PATRIS EN MEMOIRE DE JEUNE GIANNITSA DES DERNIERES FOIS DE 1912-13"
Au sommet de la pyramide est un homme ailé qui écrit dans le delta de l'histoire sur la bataille héroïque. A la base se trouve le soldat mort dans les bras de la mère de Grèce. La flamme de leur sacrifice héroïque brûle côte à côte. La composition est placée sur une base en marbre de 1 mètre de long avec la phrase:

La statue noire, comme l'appellent les habitants de Giannitsa à cause du vernis noir, révèle un ton dramatique. Les formes, fortes, robustes et grecques, exsudent la mort héroïque des combattants qui sont enterrés à sa base.

Le héros est un pur exemple de la sculpture grecque de l'entre-deux-guerres. L'art grec ayant connu leurs guerres de longue durée et la catastrophe d'Asie Mineure, les réfugiés qui souhaitent rétablir un sentiment d'harmonie, l'ordre et la modération.

في 20 أكتوبر 1912، بعد معركة صعبة ومعاناة طويلة، أطلق سراح جيانيتسا من قبل الأتراك وأدخلت في الدولة اليونانية الرسمية. تكريما وتخليدا لذكرى المعركة التاريخية التي فتحت الطريق لتحرير سالونيك، التي اقيمت في عام 1926 النصب التذكاري من قبل النحات غريغوري Zevgolis (1886-1950). وكان يقع في المدخل الشرقي ل جيانيتزا على الطريق السريع إغناتيا. وهو ثالثي، تكوين هرمي مصنوع من النحاس الأصفر.

"باتريس إن ميموري أوف يانغ جيانيتسا أوف ذي لاست تيمس أوف 1912-13"
في الجزء العلوي من الهرم هو رجل مجنح الذي يكتب في دلتا القصة عن المعركة البطولية. في القاعدة يكمن الجندي الميت في ذراعي أم اليونان. الشعلة من التضحية البطولية تحرق جنبا إلى جنب. يتم وضع التركيبة على قاعدة من الرخام طولها متر واحد مع عبارة:

تمثال الأسود، كما سكان جيانيتسا يطلق عليه بسبب البولندية السوداء، يكشف عن لهجة دراماتيكية. الأشكال، قوية وقوية واليونانية، تحلب الموت البطولي للمقاتلين الذين دفنوا في قاعدتها.

البطل هو مثال نقي للنحت اليوناني لفترة إنتاروار. الفن اليوناني، بعد أن شهدت العديد من الحروب، وآسيا الصغرى كارثة، اللاجئ، يريد استعادة الشعور بالانسجام والنظام والقياس.

Il 20 ottobre 1912, dopo una dura e durissima battaglia, Giannitsa fu liberato dai turchi e incorporato nello stato greco ufficiale. In onore e memoria della battaglia storica che ha aperto la strada per la liberazione di Salonicco, eretta nel 1926 il monumento dello scultore Gregorio Zevgolis (1886-1950). Si trovava all'ingresso orientale di Giannitsa sull'autostrada Egnatia. È una composizione triadica piramidale in ottone.

"PATRIS IN MEMORIA DI GIOVANI GIANNITSA DEGLI ULTIMI VOLTI DEL 1912-13"
In cima alla piramide c'è un uomo alato che scrive nel delta della storia sull'eroica battaglia. Alla base giace il soldato morto tra le braccia della madre di Grecia. La fiamma del loro eroico sacrificio brucia fianco a fianco. La composizione è posta su una base di marmo lunga 1 metro con la frase:

La statua nera, come la chiamano gli abitanti di Giannitsa a causa dello smalto nero, rivela un tono drammatico. Le forme, forti, robuste e greche, trasudano la morte eroica dei combattenti che sono sepolti nella sua base.

L'eroe è un puro esempio della scultura greca del periodo tra le due guerre. L'arte greca dopo aver sperimentato le loro guerre di lunga durata e la catastrofe dell'Asia Minore, i profughi che desiderano ristabilire un senso di armonia, ordine e moderazione.


ב- 20 באוקטובר 1912, לאחר קרב קשה, סבל ארוך, שוחרר ג'יאניצה על-ידי הטורקים ושולב במדינה היוונית הרשמית. לכבוד ולזיכרון הקרב ההיסטורי, שפתח את הדרך לשחרור סלוניקי, נבנה בשנת 1926 הפסל של גרגורי זבגולי (1886-1950). הוא היה ממוקם בכניסה המזרחית של ג'יאניצה על הכביש המהיר אגנטיה. זהו הרכב טריאדי, פירמידלי עשוי פליז.

"פאטריס לזכר יאנגניצה של הימים האחרונים של 1912-13"
בראש הפירמידה הוא אדם בעל כנפיים שכותב בדלתא של הסיפור על הקרב ההרואי. בבסיס שוכב החייל המת בזרועות אמה של יוון. להבת ההקרבה ההרואית שלהם בוערת זו לצד זו. ההרכב ממוקם על בסיס שיש 1 מטר שיש עם הביטוי:

הפסל השחור, כפי שתושבי ג'יאניצה קוראים לו בגלל הלק, חושפים נימה דרמטית. הטפסים, החזקים, החזקים והיוונית, משחררים את מותם ההרואי של הלוחמים שנקברו בבסיסו.

הגיבור הוא דוגמה טהורה לפסל היווני של התקופה שבין שתי מלחמות העולם. האמנות היוונית, לאחר שחוותה את המלחמות הארוכות, את האסון הקצר של אסיה, הפליט, רוצה להחזיר את תחושת ההרמוניה, הסדר והמדוד.

20. октобра 1912. године, након тешке, дуготрајне битке, Гианнитса су пустили Турци и инкорпорирани у званичну грчку државу. У част и сјећање на историјску битку, која је отворила пут ослобођењу Солуна, саграђена је 1926. године скулптура Грегори Зевголи (1886-1950). Налази се на источном улазу у Ђаници на аутопуту Егнатиа. То је тројански, пирамидални састав од месинга.

"ПАТРИС У ПАМЕТИ МЛАДЕ ГИАННИТСА ПОСЛЕДЊЕ ВРЕМЕ 1912-13."
На врху пирамиде је крилат човек који пише у делти приче о херојској борби. У основи лежи мртав војник у рукама мајке Грчке. Пламен њиховог херојског жртвовања спаљује један поред другог. Композиција се поставља на мерну базу дужине 1 метар са фразом:

Црна статуа, као становници Гианице, то зове црни пољски, открива драматичан тон. Облици, јаки, робусни и грчки, излазе из херојске смрти бораца који су сахрањени на његовој бази.

Херо је чисти пример грчке скулптуре из интер-војног периода. Грчка уметност, након што је искусила многе ратове, Мањшу катастрофу у Азији, избјеглица, жели обновити осећај хармоније, реда и мере.

1912 թ. Հոկտեմբերի 20-ին, կոշտ, երկարատեւ պայքարից հետո, Ջիաննին ազատ արձակվեց թուրքերի կողմից եւ ներգրավվեց պաշտոնական հունական պետությանը: Պատմական ճակատամարտի հիշատակի եւ հիշատակման համար, որը բացեց Սալոնիկի ազատագրման ճանապարհը, կառուցվել է 1926 թ. Գրիգոր Զեւգոլիի (1886-1950) քանդակը: Այն գտնվում է Ենգիզի ավտոմայրուղու վրա, Ջիաննիի արեւելյան մուտքի մոտ: Դա արծաթե եւ բրգաձեւ կոմպոզիցիա է:

«ՊԱՏՐԻՆԸ 1912-13 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻԱՆՆԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ»
Բուրգի վերեւում թեւավոր մարդ է, ով գրում է հերոսամարտի մասին պատմության դելտայում: Հիմքում տեղադրված է մահացած զինվոր Հունաստանի մայրի ձեռքերում: Հերոսական զոհաբերության բոցը այրվում է կողք կողքի: Կազմը տեղադրված է 1 մետրանոց մարմար բազայի վրա, արտահայտությամբ.

Սեւ հուշարձանը, քանի որ Giannitsa- ի բնակիչները այն կոչում են սեւ լեհի պատճառով, բացահայտում է դրամատիկ երանգ: Ձեւերը, ուժեղ, ուժեղ եւ հունական, արտացոլում են իր բազայում թաղված զինյալների հերոսական մահը:

Հերոսը Միջերկրական շրջանի հունական քանդակի մաքուր օրինակ է: Հունաստանի արվեստը, որն ապրել է երկարատեւ պատերազմներ, Փոքր Ասիայի աղետը, փախստականը, ցանկանում է վերականգնել ներդաշնակության, կարգադրության եւ չափման զգացում:

Di 20ê çileya pêşîna (October) 1 912-ê de, piştî şerê dijwar, giannitsa ji aliyê Tirk ve hat serbest kirin û dewleta Yewnanî re vekir. Ji bo rûmet û bîranîna şerê dîrokî, ku rêberiya azadiya Thessaloniki vekiriye, di sala 1926 de peymanek Gregory Zevgoli (1886-1950) ava kir. Ew li derveyî rojhilatê Giannîtayê li ser Egnatia Motorway bû. Ew tiradîk, pergala pyramîdal çêkirî ye.

"PIRRISÎ LI MERÎNÊ ZIMANÎ YÊN JI BO JI 1912-13"
Li ser serê pyramîd zilamek zilamek e ku di delta de çîroka li ser şer têkoşîn e. Di bingeha eskerî de di çekên diya Yewnanî de, Biçek ji qurbaniya xwe ya şewitî bi alîyê şewitî dike. Têkilî li ser bingeha 1 mîlyar-marble ya marble li ser gotinê ye.

Mijar Black, wekî rûniştiyên Giannitsa ji ber polîtîka reş re dibêjin, dengek dramatîk nîşan dide. Formên hûr, bihêz û Yewnanî, mirinê şehîdî yên şervanên ku li ser bingeha xwe veşartin.

The Hero is a sculpture of Interwar period. Hunerê Yunanî, ku şerên dirêj ên borî tecrûbir kirin, Disastera Asyayê ya Asyayê, penaber, dixwaze hestyariya hevrêziyê, nirxandin û tedbîrên nû bistînin.

1912年10月20日に厳しい戦いの後に致命的なGiannitsaはトルコから解放し、公式ギリシャの状態で組み込まれています。彫刻家グレゴリーZevgolis(1886-1950)による追悼1926年に建てられテッサロニキの解放のために道を開いた歴史的な戦いの名誉とメモリで。エグナティアオドスにGiannitsaの東の入り口に置かれました。それは真鍮製の三つ組のピラミッド型の組成物である。

「Patris S S GIANNITSAのメモリは、1912年から1913年の子をフォールン」
ピラミッドの上部には翼の男が英雄的な戦いのためにデルタ履歴に書いています。ベースには、ギリシャの母親の腕に死んだ兵士がいる。彼らの勇敢な犠牲の炎は並んで燃える。この組成物は、長さ1メートルの大理石基盤の上に置かれ、フレーズ:

コール住民Giannitsàとして黒像インクバフは劇的なトーンを開示しているため。フォーム、強力な、堅牢かつellinoprepeisは、戦闘員の英雄的な死を発散をベースに埋設されています。

記念は、三十代のギリシャ彫刻の純粋な例です。ギリシャの芸術は、その長期的な戦争や小アジア災害、調和、秩序と節度感を復元したい難民を経験しました。

La 20 octombrie 1912, după o luptă dură de moarte Giannitsa eliberat de turci și încorporate în statul grec oficial. În onoarea și memoria luptei istorice, care a deschis calea pentru eliberarea din Salonic, ridicat în 1926 Memorialului de sculptorul Grigore Zevgolis (1886-1950). Amplasat la intrarea dinspre est Giannitsa pe Egnatia Odos. Este o compoziție triadică, piramidală din alamă.

"Memoria Patris S S Giannitsa Fallen COPIILOR DE 1912-1913"
În partea de sus a piramidei este un om cu aripi scrie în istorie Delta pentru lupta eroică. La baza se află soldatul mort în brațele mamei Greciei. Flacăra jertfei lor eroice arde una lângă cealaltă. Compoziția este plasată pe o bază de marmură cu lungimea de 1 metru, cu fraza:

Statuia negru ca locuitorii de apel Giannitsa, deoarece șlefuirea de cerneală dezvăluie un ton dramatic. Formulare, puternice, robuste și ellinoprepeis iradiati moartea eroică a combatanților sunt îngropate în baza.

Memorialul este un exemplu pur de sculptură greacă din anii treizeci. Arta greacă au experimentat războaiele lor de lungă durată și Catastrofă Asia Mică, refugiații care doresc să restabilească un sentiment de armonie, și moderație ordine.

در 20 اکتبر سال 1912، پس از یک جنگ سخت و طولانی، گین نیتسا توسط ترکان آزاد شد و به دولت رسمی یونان تبدیل شد. برای احترام و یادآوری نبرد تاریخی، که راه را برای آزادسازی تسالونیکی ها باز کرد، در سال 1926 مجسمه ی گرگوری زوگلی (1950-1886) ساخته شد. این در ورودی شرقی Giannitsa در بزرگراه Egnatia واقع شده بود. این ترکیب سه بعدي، هرمی ساخته شده از برنج است.

"پاتریس به یادبود ژیانیتسا جوانان یهودیان آخرین 1312-1312"
در بالای هرم یک مرد بالدار است که در دلتا داستان درباره نبرد قهرمانانه می نویسد. در پایه سرباز مرده در آغوش مادر یونان قرار دارد. شعله قربانی های قهرمانانه آنها یک طرفه می سوزد. ترکیب بر روی یک پایه سنگ مرمر 1 متر با عبارت قرار می گیرد:

مجسمه سیاه، به عنوان ساکنان Giannitsa آن را به دلیل لهستانی سیاه، نشان می دهد تن دراماتیک است. اشکال، قوی، قوی و یونانی، مرگ های قهرمانانه جنگجویان را که در پایه خود دفن شده اند، می گیرند.

قهرمان یک نمونه خالص از مجسمه یونان دوره اینترخورش است. هنر یونان، با تجربه شدن جنگ های طولانی، فاجعه آسیای صغیر، پناهنده، می خواهد حس هماهنگی، نظم و اندازه گیری را بازگرداند.

W dniu 20 października 1912 po ciężkim boju śmiertelnie Giannitsa wyzwolony z Turkami i włączone do oficjalnego państwa greckiego. W czci i pamięci historycznej bitwy, która otworzyła drogę do wyzwolenia Saloniki, wzniesiony w 1926 roku przez rzeźbiarza Grzegorza pamiątkowa Zevgolis (1886/50). Znajdował się przy wschodnim wjeździe do Giannitsa na autostradzie Egnatia. Jest to triadyczna, piramidalna kompozycja wykonana z mosiądzu.

"PATRIS W PAMIĘCI MŁODYCH GIANNITSA OSTATNICH CZASACH 1912-13"
Na szczycie piramidy znajduje się skrzydlaty mężczyzna, który pisze w delcie opowieści o bohaterskiej bitwie. U podstawy leży martwy żołnierz w ramionach matki Grecji. Płomień ich bohaterskiej ofiary płonie obok siebie. Kompozycję umieszcza się na marmurowej podstawie o długości 1 metra z napisem:

Czarna Statua, jak nazywają ją mieszkańcy Giannitsa ze względu na czarny połysk, odsłania dramatyczny ton. Formy, mocne, mocne i greckie, emanują bohaterską śmiercią bojowników, którzy są pochowani u jej podstawy.

Bohater jest czystym przykładem greckiej rzeźby okresu międzywojennego. Sztuka grecka doświadczywszy ich długotrwałych wojen i Azji Mniejszej katastrofa uchodźców pragnących przywrócić poczucie harmonii, uporządkowania i umiarem.

Den 20 oktober 1912, efter en hård och långvarig kamp, ​​släpptes Giannitsa av turkarna och införlivades i den officiella grekiska staten. För att hedra och minnas den historiska striden, som öppnade vägen för befrielsen av Thessaloniki, byggdes 1926 skulpturen av Gregory Zevgoli (1886-1950). Det var beläget vid den östra ingången till Giannitsa på Egnatia motorväg. Det är en triadisk, pyramidal komposition gjord av mässing.

"PATRIS I MINNE AV UNGE GIANNITSA AV SENASTE TIDAR AV 1912-13"
På toppen av pyramiden är en vinge som skriver i berättelsens delta om den hjältiska striden. Vid basen ligger den döda soldaten i Greklands mor. Flammen av deras hjältiska offer brinner sida vid sida. Kompositionen placeras på en 1 meter lång marmorbas med frasen:

Den svarta statyn, som Giannitsas invånare kallar det på grund av den svarta polska, avslöjar en dramatisk ton. Formerna, starka, robusta och grekiska, utövar den heroiska döden av de kämpar som begravdes vid basen.

Herten är ett rent exempel på den interkulturella grekiska skulpturen. Den grekiska konsten, som har upplevt de långvariga krig, Asien Minor Disaster, flykting, vill återställa känslan av harmoni, ordning och mått.

1  أشكر konstantinos k
يعبر هذا التعليق عن رأي شخصي لأحد أعضاء TripAdvisor ولا يعبر عن رأي شركة TripAdvisor LLC.
كتابة تعليق
سهم ضيف الاتحاد / برنامج الفرسان من الخطوط الجوية السعودية
75 ميل
سهم ضيف الاتحاد / برنامج الفرسان من الخطوط الجوية السعودية
التعليقات (7)
تقييم المسافر
تصنيف المسافر
الموسم
اللغة
تصفية

1 - 5 من 7 تعليق

تمت كتابة تعليق 27 مارس 2017 عبر الأجهزة المحمولة
ترجمة Google

يعبر هذا التعليق عن رأي شخصي لأحد أعضاء TripAdvisor ولا يعبر عن رأي شركة TripAdvisor LLC.
تمت كتابة تعليق 12 يناير 2017
ترجمة Google

يعبر هذا التعليق عن رأي شخصي لأحد أعضاء TripAdvisor ولا يعبر عن رأي شركة TripAdvisor LLC.
تمت كتابة تعليق 3 يناير 2018
ترجمة Google

يعبر هذا التعليق عن رأي شخصي لأحد أعضاء TripAdvisor ولا يعبر عن رأي شركة TripAdvisor LLC.
طالع المزيد من التعليقات
تمت كتابة تعليق 3 أكتوبر 2017 عبر الأجهزة المحمولة
ترجمة Google

يعبر هذا التعليق عن رأي شخصي لأحد أعضاء TripAdvisor ولا يعبر عن رأي شركة TripAdvisor LLC.

المسافرون الذين شاهدوا ‪Black Statue‬ شاهدوا أيضًا

 
‪Giannitsa‬, ‪Pella Region‬
 

هل سبق أن زرت ‪Black Statue‬؟ شاركنا تجاربك!

حوّل آراءك إلى نقاط!
اربح حتى 1500 ميل من برنامج ضيف الاتحاد بكتابة تعليقات على TripAdvisor
اربح حتى 1500 ميل من برنامج الفرسان من الخطوط الجوية السعودية بكتابة تعليقات على TripAdvisor
*يمكنك الاشتراك في برنامج واحد فقط في نفس الوقت للفوز بمكافآت مقابل كتابة التعليقات.
ضيف الاتحاد / برنامج الفرسان من الخطوط الجوية السعودية
75 ميل
سهم ضيف الاتحاد / برنامج الفرسان من الخطوط الجوية السعودية
كتابة تعليق إضافة صور فوتوغرافية

المُلاك: ما هي وجهة نظرك؟

هل تمتلك أو تدير هذه المنشأة؟ اطلب إدراجك مجانًا للرد على التعليقات وتحديث ملفك التعريفي والمزيد.

اطلب إدراجك